Vzdělávací středisko

+420 381 407 420  info@vzdelavacistredisko.cz

Profesní kvalifikace

Profesní kvalifikací (PK) rozumíme způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností, které ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění.
Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (č.179/2006, Sb.) umožňuje získat plnohodnotný doklad o dosažení kvalifikace na základě přezkoušení vědomostí a dovedností člověka bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali studiem, či praxí. Zákon tedy umožní dospělým lidem získat osvědčení o uznání tzv. profesní kvalifikace na základě zkouškou prokázaných dovedností a znalostí.

Profesní kvalifikace může být součástí kvalifikace úplné, která je samostatně uplatnitelná na trhu práce. Pokud jedinec získá všechny profesní kvalifikace určitého oboru vzdělání, může následně složit závěrečnou zkoušku a získat kvalifikaci úplnou, která je spojená s dosažením příslušného stupně vzdělání.
Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích určitý stupeň vzdělání (výuční list, maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání. Zákon tedy přispívá k větší flexibilitě, připravenosti a uplatnitelnosti občanů na trhu práce.
Všechny kvalifikace jsou sdruženy v Národní soustavě kvalifikací. Jedná se o databázi všech úplných a profesních kvalifikací. Ke každé profesní kvalifikaci jsou Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci se sociálními partnery a resortními ministerstvy vytvářeny kvalifikační a hodnotící standarty. Kvalifikační standart je dokument, ve kterém je definováno, co by držitel dané kvalifikace měl ovládat, hodnotící standart pak formou odborných způsobilostí přesně stanovuje, co a jakým způsobem uchazeč o uznání profesní kvalifikace musí prokázat při vlastní zkoušce.

Škola (VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí) je vlastníkem „akreditace“ (je tzv. autorizovanou osobou), která jí umožňuje nabízet zájemcům přezkoušení jejich odborné úrovně a po úspěšném vykonání zkoušky předat osvědčení o tzv. „profesní kvalifikaci“ v oblasti strojírenství, elektrotechniky a ekonomiky.

Postup ověřování

  • seznámit se s požadavky a podrobnostmi k jednotlivým profesním zkouškám na stránkách projektu Národní soustava kvalifikací
  • vyplnit přihlášku ke zkoušce
  • odeslat vyplněné přihlášky s podpisem na adresu školy poštou nebo osobně předat na sekretariátu školy – podatelně k zaregistrování
  • uhradit stanovený poplatek za zkoušku v daném termínu
  • před konáním profesní zkoušky je třeba předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
  • dostavit se ke zkoušce v termínu, který stanoví autorizovaná osoba (škola)
  • po úspěšném vykonání zkoušky a splnění hodnotících standardů bude autorizovanou osobou (školou) vydáno osvědčení o uznání profesní kvalifikace
  • po úspěšném vykonání potřebných profesních kvalifikací z příslušného oboru se může uchazeč přihlásit k závěrečné zkoušce. Absolvováním závěrečné zkoušky dosáhne uchazeč středního vzdělání s výučním listem

Jak získat osvědčení o uznání profesní kvalifikace

  • o zkoušku může požádat každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání nebo účastník rekvalifikace (dle zákona o zaměstnanosti)
  • provedení zkoušky je zpoplatněno, výše úhrady je stanovena tak, aby pokryla náklady spojené s konáním zkoušky a je splatná při podání přihlášky ke zvolené zkoušce

Kontaktní osoba:
Mgr. Jitka Podhorská, tel.:381 407 422, e-mail:podhorska@copsu.cz

 
 
Adresa
COP  –  vzdělávací středisko
Pionýrů 499
391 02 Sezimovo Ústí
Kontakt
Tel.:+420 381 407 420
 

+420 381 407 109

E-mail:info@vzdelavacistredisko.cz
OtEvírací DOBA
Pondělí7:30 – 15:30 hod.
Úterý7:30 – 15:30 hod.
Středa7:30 – 15:30 hod.
Čtvrtek7:30 – 15:30 hod.
Pátek7:30 – 15:30 hod.
Fakturační údaje

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Budějovická 421
391 02 Sezimovo Ústí
IČO: 12907731
DIČ: CZ12907731